وظیفه یک دانشگاه خدمت به جامعه است

گفتاری از رئیس موسسه

آلودگی هوا ناشی از صنایع بزرگ و وسائط نقلیه منشاء بسیاری از بیماری هاست. پایش مستمر این آلودگی بسیار مهم بوده و از اولویت خاص برخوردار است. سنجنده های مستقر در ایستگاه های زمینی، آلودگی را دریک نقطه اندازه گیری کرده و نمی توان آن را حتی به نقطه مجاور آنها نسبت داد. سنجنده های مستقر برماهواره ها می توانند با دیدی وسیع مناطق بزرگی را تحت پوشش قرار داده و حتی منابع آلاینده را نیز شناسایی نمایند. موسسه آموزش عالی خاوران با در اختیار داشتن آزمایشگاههای مجهز به تجهیزات سنجش از دوری برآن شده است تا با اخذ تصاویر روزانه نسبت به آگاه سازی مردم و مسئولین نسبت به آلودگی های هوا و زیست محیط اقدام نماید. بدیهی است توان مالی موسسه دراین رابطه محدود بوده و برای ادامه کار نیاز شدید به حمایت دارد.

با احترام به همه بازدید کنندگان
دکتر محمدرضا مباشری
رئیس موسسه آموزش عالی خاوران